B D E G H J L N O P Q R S T U V W X 2006Life
GrassRoots Recommended VotesNNYNYYNNNYYNNYYYNN 
Rep-PartyDistCounty(ies)
Patrice Arent-D4Salt LakeyyYynnyyynnyyYnnyy11%20%
Gregory Bell-R22DavisyynyYYyNyYYyyYnYNy44%40%
Curtis Bramble-R16UtahyyYaYYyyyYYayYYYyy47%59%
Chris Buttars-R10Salt LakeaNYyYayyNaYaaYYaay64%56%
Allen Christensen-R19Mor, Sum, WebyyYyYYyyyYYNaYYYyy53%56%
Gene Davis-D3Salt LakeyyYynnyNynnyyYnnyy17%21%
Mike Dmitrich-D27*yynynnyNynnNyYYnyy17%24%
Dan Eastman-R23DavisyynyYayyyYYyyYYYyy35%46%
Beverly Evans-R26*yynynaayynnNaYYYyy27%38%
Fred Fife-D1Salt LakeyynynnyNynnyyYnnyy11%19%
Brent Goodfellow12SL/TooeleyynynnyaynnyyYnnyy6%18%
Karen Hale-D7Salt LakeyyYannyyynnyyYYnNy24%19%
Thomas Hatch-R28*yyYyaYyNyYYNyYnYyy47%65%
Parley Hellewell-R15UtahyyYyYYyyyYYyyYYYyy44%58%
Bill Hickman-R29WashingtonyyYyaYyNynnayYYayy27%56%
Lyle Hillyard-R25Cache, RichyanynaNyynYyyYYYNy38%43%
Scott Jenkins-R20Weber yNYyYYNyyYYNyYYYNy67%71%
Sheldon Killpack-R21DavisyynyYYyNyYYNyYaYyy47%51%
Peter Knudson-R17B.E./CacheTooeleyynynYyyynnyyYYYyy22%35%
Mark Madsen-R13UT TooeleyNYaYYNNaYYNyYYYyy75%72%
Al Mansell-R9Salt LakeaaYyYYyyyYaNaYYaya54%48%
Ed Mayne-D5Salt LakeyynynnyyannyyaYnyy6%28%
Scott McCoy-R2Salt LakeyyYynnyyynnyyYnnyy11%11%
Darin Peterson-R24*yyYyYYNNyYYNyYYYyy61%74%
Howard Stephenson-R11SL/UtahyNYaYYNNNYYayYYYyy75%74%
Dave Thomas-R18Davis,WeberyyYyYYNyyYYyyYnYNy50%49%
John Valentine-R14UtahyyYyYYyyyYYyyYYYyy44%55%
Michael Waddops-R6Salt LakeyynyYYyyaYYNyYYYyy47%57%
Carlene Walker-R8Salt LakeyyYanYaNyYYyy YYYay53%47%
GrassRoots Recommended VotesNNYNYYNNNYYNNYYYNN

GovernorBDEGHLNOSTUW2006Life
NNYNYNNNNYYN
Jon Huntsman-RyyYynyyyyYYy25%40%